Wethouders vragen in brief aandacht voor uitdagingen rondom arbeidsmigranten

Wethouder Roy Bouten van gemeente Horst aan de Maas en wethouder Paul Sanders van gemeente Peel en Maas hebben gezamenlijk een brief naar formateur Tjeenk Willink gestuurd. Daarin kaarten zij de uitdagingen aan op het gebied van gezondheidszorg, taal en integratie, registratie en beeldvorming rondom arbeidsmigranten. In de brief roepen Sanders en Bouten het nieuw te vormen kabinet op om de regio Noord-Limburg te faciliteren en te financieren op dit vlak.

De wethouders geven aan dat arbeidsmigranten een belangrijke bijdrage leveren aan de welvaart in de regio. Maar hun komst en verblijf brengen ook uitdagingen met zich mee. "Inwoners hebben zorgen over de effecten van de vestiging van arbeidsmigranten op hun vertrouwde omgeving. Er is overwegend een slechte beeldvorming in Nederland rondom arbeidsmigranten. Deze beeldvorming zorgt ervoor dat het vaak moeilijk is om huisvesting te realiseren voor arbeidsmigranten. Er is een gezamenlijke communicatie-aanpak nodig om het belang van arbeidsmigranten onder de aandacht te brengen."

Aansluiting
Wethouders Sanders en Bouten vragen het nieuwe kabinet ook om elementen uit de Wet Inburgering open te stellen en toegankelijk te maken voor arbeidsmigranten en om op een creatieve manier de financiering te organiseren, zoals het inzetten van de sectorfondsen. "Wij streven naar vitale en leefbare gemeenschappen, daarom is het belangrijk dat arbeidsmigranten deel uitmaken van onze gemeenschap en verdere kennis opdoen over het functioneren van onze gedeelde sociale omgeving. We zien nu dat arbeidsmigranten deze aansluiting zich nog onvoldoende eigen weten te maken. Dat moet en kan beter. Als deze nieuwe inwoners geen binding hebben met de sociale omgeving, komt de kwaliteit van samen leven onder druk te staan."

Taal
Die kloof tussen arbeidsmigranten en autochtonen is ook te wijten aan de taal, schrijven Sanders en Bouten. "Het leren van de Nederlandse taal is voor degenen die zich hier willen vestigen een belangrijk speerpunt. We zien hierin kansen om analoog aan de nieuwe Wet Inburgering een aanbod te ontwikkelen dat arbeidsmigranten stimuleert om mee te kunnen en te willen doen. Ook hier roepen we het kabinet op om elementen uit de Wet Inburgering, zoals taalwerving, open te stellen en toegankelijk te maken voor internationale werknemers."
Een ander punt dat zij aanhalen, is de druk op de gezondheidszorg. Huisartspraktijken geven aan overbelast te raken door de komst van arbeidsmigranten. Daarnaast merken zij op dat arbeidsmigranten niet of niet toereikend verzekerd zijn voor de gezondheidszorg.

Registratie
Ook het registratiesysteem is volgens de wethouders niet toereikend om zicht te krijgen op wie in de regio verblijft. "Daarvoor is een instrumentarium nodig dat het mogelijk maakt om zo snel mogelijk het verblijfadres en tenminste contactgegevens van de arbeidsmigranten te registreren. We roepen het kabinet op om samen met ons de handschoen op te pakken. We gaan graag in gesprek om onze ervaringen te delen en een toelichting te geven."