Zienswijzen tegen CVI Raaieinde

29-8-2013 door: Redactie
De geplande centrale zandverwerkingsinstallatie (CVI) Raaieinde in Grubbenvorst is er niet om het gebied te beschermen tegen hoogwater, zoals in het plan wordt omschreven, maar puur voor het winnen van zand en grind. Dat is althans de mening van diverse omwonenden, die hun zienswijzen tegen het plan hebben ingediend.


Volgens de bezwaarmakers dient de CVI geen maatschappelijk belang. “Er wordt dan ook onder valse voorwendselen getracht een groot maatschappelijk belang te hangen aan een project dat eigenlijk alleen is gericht op zand- en grindwinning,” zeggen zij. Volgens hen is er onvoldoende gekeken naar alternatieve locaties voor de installatie. Zo zouden de haven van Venlo of Wanssum geschikter zijn, omdat daar al sprake is van een bestaande haven. “Dat de gronden al eigendom zijn van de initiatiefnemers toont nog eens duidelijk aan dat van een objectief alternatievenonderzoek geen sprake is.” Ook zou het project in strijd zijn met het Provinciaal Omgevingsplan Limburg, omdat het gebied deels is aangewezen als ecologische verbindingszone en als provinciale ontwikkelingszone groen.

De bezwaarmakers vrezen verder geluids- en trillingenoverlast die de CVI volgens hen gaat veroorzaken. “Het lijkt erop dat Grubbenvorst alle grote projecten moet dulden.”

Océ-Technologies in Venlo heeft eveneens bezwaar gemaakt tegen de plannen. Twee van hun locaties bevinden zich respectievelijk 1500 en 1900 meter van het plangebied af. Zij maken zich met name zorgen over het trillingsniveau en de gevolgen van de CVI voor de grondwaterstand. De trillingen zouden van invloed kunnen zijn op de productieprocessen van het bedrijf. Daarbij maakt het bedrijf in haar werkzaamheden gebruik van grondwaterstromen, zij vreest dat de installatie daar eveneens negatieve gevolgen op heeft.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie