Toekomst voor intensieve veehouderij

8-3-2018 door: Redactie
De intensieve veehouderij is een gevolg van noodzakelijke schaalvergroting om het hoofd boven water te kunnen houden onder toenemende concurrentie. Soms vindt schaalvergroting ook plaats door sturing van overheden, bijvoorbeeld bij het verplaatsen van bedrijven in verband met overlast.

Ondernemers hebben dan vaak de keuze van opschalen of stoppen. Je ziet het in alle sectoren, dus ook in de agrarische sector. Vijftig jaar geleden kende de regio nog honderden champignon-, tuinbouw- en veeteeltbedrijven. Inmiddels is dit tot enkele tientallen gereduceerd, maar de totale productiecapaciteit is verveelvoudigd.

De VVD Horst aan de Maas is niet voor verdere ongebreidelde uitbreiding van de intensieve veeteelt. Maar, als (kleine) bedrijven verplaatst of samengevoegd kunnen worden waardoor de overlast afneemt, moeten mogelijkheden binnen onze gemeente worden bekeken om hier medewerking aan te geven. Dergelijke bedrijven zouden dan verplaatst kunnen worden naar de zogeheten Landbouw Ontwikkelings Gebieden (LOG’s), waar de nieuwste technieken toegepast kunnen worden ter beperking van de overlast. Voor intensieve veeteeltbedrijven van buiten de gemeente die zich hier willen vestigen zal in principe geen plaats zijn. De VVD vindt dat Horst aan de Maas al meer dan ruim voorzien is van deze bedrijfstak. Wel zullen eerder gemaakte afspraken moeten worden nagekomen, want de gemeente zal te allen tijde een betrouwbare partner moeten zijn. Gewoon. Doen.

Twan Hoeijmakers,

VVD Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie