De gemeenteraad: hoe zit het nu eigenlijk?

5-7-2018 door: Redactie
Niet iedereen weet wat de gemeenteraad precies doet. De nieuwe raadsperiode is weer begonnen en er worden afspraken gemaakt over hoe er de komende vier jaar gewerkt gaat worden en over welke onderwerpen er gesproken wordt en met wie.

Het is belangrijk dat burgers weten wat er in de politiek besproken wordt. Er wordt immers beslist over zaken die hen op enig moment raken. Daarom verbaast de SP zich dan ook over de vaagheid over wanneer iets vertrouwelijk besproken wordt. In een besloten vergadering wordt nu vastgesteld waar de gemeenteraad in beslotenheid over spreekt. Vreemde gang van zaken, want de SP vindt beslotenheid goed als het gaat over personen, onderhandelingsposities of financiële consequenties, maar verder niet. De SP zet zich in om de politiek zo transparant mogelijk te maken. B&W heeft aangegeven waar volgens haar de komende vier jaar haar uitdagingen liggen, zoals jeugdzorg, arbeidsmigranten en intensieve veehouderij. Er wordt steeds beschreven dat er samen met het bedrijfsleven naar oplossingen gezocht moet worden. Met het bedrijfsleven? Niet ook met de burgers? Wat de SP betreft moeten we er voor waken dat het bedrijfsleven niet de dienst uit gaat maken. De overheid is in onze ogen in eerste instantie verantwoordelijk voor haar inwoners en ze moet samen met haar inwoners werken aan oplossingen voor de genoemde uitdagingen. De coalitiepartijen zeggen dat ze de uitdagingen samen met de oppositiepartijen (SP en VVD) willen oplossen. Op zich mooie woorden, maar daar zijn geen achterkamertjesbijeenkomsten voor nodig. Democratie gaat niet alleen over meerderheden, maar ook over rekening houden met de minderheid. En sowieso moet het beleid van die meerderheid goed gecontroleerd worden, Dat is een belangrijke taak van de oppositiepartijen die echter wel bemoeilijkt wordt als je achter gesloten deuren vergadert. Kort samengevat: het heeft er alle schijn van dat de politiek graag samen in beslotenheid beslist over wat er voor onze inwoners van belang is. De SP doet hier niet aan mee. Wij werken samen met onze inwoners aan oplossingen voor de uitdagingen die op ons af komen.

Bart Cox, fractievoorzitter
SP Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie