Beleid ontwikkelen huisvesting arbeidsmirgranten

14-6-2018 door: Redactie
In de raadsvergadering van dinsdag 5 juni heeft de SP-werkgroep Arbeidsmigranten aan het bestuur van Horst aan de Maas gevraagd de problematiek met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten snel op te lossen.

In een reactie op het verzoek van de werkgroep gaven alle fracties aan dat het ging om een belangrijk onderwerp, dat hun volle aandacht verdiende. Zij erkenden, evenals CDA-wethouder Vostermans, de hoge urgentie van het probleem.De SP-fractie diende een motie in, waarin ze B&W verzocht ‘op korte termijn de gemeenschap van Horst aan de Maas optimaal te informeren over de plannen betreffende huisvesting van arbeidsmigranten; een dialoog aan te gaan met de gemeenschap over het voorgenomen beleid en de burgers optimaal de mogelijkheid te bieden mee te praten over en invloed uit te oefenen op dat beleid; in afwachting daarvan alle procedures die leiden tot het wel/niet verlenen van een vergunning voor huisvesting van arbeidsmigranten stil te leggen en tenslotte streng te handhaven, indien nodig met extra capaciteit, op het tóch zonder vergunning én vooral zonder in dialoog te treden met omwonenden realiseren van huisvesting voor arbeidsmigranten, zodat burgers/omwonenden niet meer overvallen worden door ondernemers die slechts uit zijn op hun eigen gewin, zonder rekening te houden met de omgeving’.

Met uitzondering van het voorstel de procedures met betrekking tot het verlenen van vergunningen voor huisvesting stil te leggen, totdat de andere punten verwezenlijkt waren, stemden de wethouder en de overige fracties in met de inhoud van de motie, die overigens vanwege dat ene punt toch werd afgewezen. Vostermans benadrukte dat de dialoog, zoals bepleit door de SP-werkgroep, inderdaad van groot belang is en dat daarvoor het initiatief moet liggen bij de ondernemer.

Al met al kan de Werkgroep Arbeidsmigranten voorzichtig concluderen dat de gemeenteraad en de wethouder overtuigd zijn van de urgentie van de problemen en snel met concreet beleid komen. Het is natuurlijk altijd maar afwachten, of ze dat dan ook echt doen. Maar ze kunnen daar nu op aangesproken worden, als ze dat niet doen.

Paul Geurts,
SP Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie