Debat over toekomst van de landbouw

26-10-2017 door: Redactie
Op 9 oktober organiseerde de Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg een debatavond over de toekomst van de landbouw. Een vijftal sprekers, waaronder gedeputeerde Mackus, ging met elkaar en het talrijke publiek in gesprek over de problemen en oplossingen van vooral de Intensieve Veehouderij (IV).

De problemen van de IV-sector werden breed onderkend, maar ook de problemen die de IV veroorzaakt werden benoemd: mestoverschot, CO2-uitstoot, afbraak van organische stoffen in de grond, internationaal gesleep met grondstoffen en voedsel. De landbouw krijgt, zo werd algemeen geconcludeerd, te lage prijzen voor haar producten, terwijl met name de retail en multinationals het grote geld binnenhalen. Een verdere liberalisering (in de vorm van vrijhandelsverdragen als TTIP en Ceta) zal de positie van boeren nog verder aantasten. Om de kosten te kunnen drukken, leidt dat veelal tot schaalvergroting. En dat op zijn beurt leidt er toe dat kleine familiebedrijven afhaken en boeren op het platteland tegenover hun buren komen staan, omdat de volksgezondheid in het gedrang komt.

De oplossingen die aangedragen worden, zijn divers. Consumenten moeten de juiste prijs betalen voor gezonde voeding. Slechte voeding moet, bijvoorbeeld via een vleestaks, onaantrekkelijk gemaakt worden. Door (ook internationale) regelgeving moet de macht van retail en multinationals teruggedrongen en de positie, ook van kleine familiebedrijven, verbeterd worden. In sommige situaties kunnen technische hulpmiddelen soelaas bieden, maar bovenal zal het beleid in Europa verbeterd moeten worden. Aan het eind van de avond pleitte de presentator van de avond, Paul Geurts (voorzitter Werkgroep Land- en Tuinbouw), voor een dialoog tussen burgers en boeren, die in gezamenlijkheid moet leiden tot een voor boeren rendabele bedrijfsvoering en voor burgers een gezonde leefomgeving. Het uitgebreide verslag van de debatavond is terug te vinden op www.horstaandemaas.sp.nl.

Bart Cox,
SP Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie