Nader onderzoek CVI

7-6-2018 door: Redactie
Richard van der Weegen van de PvdA heeft tijdens de raadsvergadering van dinsdag 5 juni een motie ingediend, waarbij hij het College van B&W vraagt nader onderzoek te doen naar het bestemmingsplan omtrent de ontwikkeling van het CVI in Grubbenvorst. Deze motie is unaniem aangenomen.

In de motie stelt Van der Weegen voor om de situatie nader te onderzoeken en binnen twee weken de raad hierover te informeren. De Delfstoffen Combinatie Maasdal (DCM) is onlangs gestart met de bouwwerkzaamheden van de Centrale Zandverwerkings­installatie (CVI) aan het Raaieind in Grubbenvorst. Eerder dan afgesproken was in het bestemmings­plan. Voor de werkzaam­heden is een ontsluitingsweg in het buitengebied aangelegd, die een gevaarlijke situatie voor het verkeer oplevert, zo stelt het raadslid. Van der Weegen had tijdens een raads­bijeenkomst van 22 mei al gesteld dat een goede verkeersafwikkeling belangrijk is. “Zoals de situatie nu is, betekent dat er drie jaar lang tachtig vrachtwagens dagelijks het fietsverkeer dat daar komt, kruisen”, vertelde hij toen al.

Tijdens de raadsvergadering van 5 juni stelt Van der Weegen dat Grubbenvorst nu te maken heeft met een valse start van het project en dat de verkeersveiligheid niet gewaarborgd worden. “De afrastering en de borden maken het nu niet veilig”, vertelt hij. “Er is gesteld dat de ontwikkeling 3 tot 5 jaar mag duren. Hoeveel vrachtwagens gaan er over deze weg? Hoeveel fietsers moeten er iedere dag door de modder en het stof op deze weg? Dit is niet zomaar een project, hier moet de gemeente bovenop zitten. Wetten, afspraken en regels moeten worden nageleefd. Zeker nu het coalitieakkoord gericht is op een scherpere handhaving, is dat iets wat we met dit dossier kunnen waarmaken. Op het gebied van verkeersveiligheid, overlast, volksgezondheid en maatschappelijk draagvlak is de situatie nu onaanvaardbaar.”

Het PvdA-raadslid stelt dan ook voor om een informatieavond te organiseren waarbij inwoners van Grubbenvorst actief geïnformeerd worden over de gang van zaken met betrekking tot de CVI. “En dat er een meldpunt komt waar inwoners signalen kunnen doorgeven. We moeten er voor zorgen dat we draagvlak houden onder de inwoners van Grubbenvorst.” De raad ondersteunt de motie, waarbij John Jenniskens van het CDA aangeeft: “Afspraak is afspraak, we delen de zorgen. De situatie is nu onveilig voor de jeugd.” Wethouder Eric Beurskens reageert: “Ik neem de zorgen serieus, mede omdat ik hier zelf vanuit de raad ook aan meegewerkt heb met de ontwikkeling van het bestemmingsplan. Ik heb echter nog geen ruggenspraak kunnen houden over welke afspraak zijn nagekomen en wat nog openstaat. Ik ben niet afwijzend hierin, het is een sterk signaal, maar we moeten nagaan of het klopt.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie