BiblioNu in financiŽle problemen

5-7-2018 door: Redactie
BiblioNu heeft financiŽle problemen. De reserves van de bibliotheek raken op en als er geen ondersteuning komt van gemeenten Venray en Horst aan de Maas zouden de vestigingen in beide gemeenten begin 2019 de deuren moeten sluiten. Of de gemeenten ook daadwerkelijk financieel bij willen springen, wordt momenteel besproken.

Het gaat in het totaal om een tekort van enkele tonnen, laat BiblioNu-directeur Jimmy Hendriks weten. Wat het tekort per gemeente is, wordt momenteel nog onderzocht. Het financiële resultaat van 2018 gaat naar verwachting negatief uitvallen, wat betekent dat BiblioNu zonder hulp in het eerste kwartaal van 2019 niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan doen. “Dat zat er al heel lang aan te komen”, stelt Hendriks, die sinds maart 2017 de rol van directeur-bestuurder bekleed. “Als gevolg van de financiële en economisch crisis hebben Nederlandse gemeenten, waaronder Venray en Horst aan de Maas, moeten bezuinigen op het cultuurbeleid. In die periode is afgesproken om de exploitatietekorten die hierdoor zouden gaan ontstaan vanuit de bibliotheekreserves aan te vullen. Als die reserves volledig gebruikt zouden zijn, zou opnieuw naar de situatie gekeken worden. Zo’n beleid voorziet volgens mij niet in een gemeenschappelijke prikkel om samen noodzakelijke veranderingen te realiseren. Het kan dan ook niemand verbazen dat het potje nu ook echt bijna leeg is. Alleen de snelheid waarmee dat is gebeurd, is nieuw en te wijten aan actuele gebeurtenissen.”

BiblioNu had meer kunnen doen om deze situatie te voorkomen, aldus Hendriks. “We moeten natuurlijk ook de hand in eigen boezem steken: alle partijen, en dus ook BiblioNu, hadden meer verantwoordelijkheid kunnen en misschien wel moeten nemen om in te spelen op de nieuwe situatie. Daar mogen we best kritisch op zijn.” Een reden waardoor het tekort van de bibliotheek zo snel toenam, is de langdurige ziekte van drie van haar werknemers. BiblioNu bleek daar geen verzuimverzekering voor te hebben afgesloten, waardoor het de kosten zelf moest betalen. “In het verleden is die verzekering stopgezet. In de administratie was niet duidelijk dat de verzekering was opgezegd, waardoor we dachten dat deze nog gewoon liep. Toen we begin dit jaar te maken kregen met verzuim, bleek die verzekering er niet meer te zijn.” Inmiddels heeft BiblioNu de benodigde verzekering afgesloten, maar onder andere deze kosten hebben er wel voor gezorgd dat het tekort van de stichting steeds verder opliep.

De subsidie die BiblioNu ontvangt, is een stuk lager dan het landelijk gemiddelde dat bibliotheken krijgen, zegt Hendriks. “Voor bibliotheken in grote steden is dat ongeveer 25 euro per inwoner en voor landelijk gelegen bibliotheken heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten het minimum op 17 euro per inwoner vastgesteld. Wij ontvangen 12 à 13 euro per inwoner.” Met die subsidie kan BiblioNu naar alle waarschijnlijkheid nog tot het eerste kwartaal van 2019 haar broek ophouden. “Als er nu niets gebeurt en de subsidie niet meer richting dat landelijk minimum gaat, heeft dit gevolgen voor de dienstverlening. In het ergste geval zouden we dan begin 2019 onze deuren moeten sluiten. Dat zou ik heel erg vinden, want de bibliotheek ligt echt in het hart van de gemeenschap. We hebben de gemeente destijds geholpen met hun begrotingstekort door zelf op onze reserves in te teren. Wat mogen wij nu terug verwachten?

Om continuïteit te kunnen bieden is BiblioNu bezig met het opstellen van een toekomstplan, dat in september aan gemeenten Venray en Horst aan de Maas wordt aangeboden. In dat toekomstplan staat nog steeds de verhuizing van beide vestigingen beschreven, een ambitie die in beide gemeenten leeft. De bibliotheek van Horst moet in het nieuwe ’t Gasthoês ondergebracht worden en Venray heeft plannen om te verhuizen naar het Schouwburgplein. Hendriks: “Maar een verhuizing is complex en moet bovendien gefinancierd worden. We zijn daarover in gesprek met de gemeenten. In de nieuwe bibliotheekwet staat dat de gemeente primair verantwoordelijk is voor het in stand houden van een bibliotheekvoorziening. Dit betekent dat de gemeente als opdrachtgever van het bibliotheekwerk de kaders en het beleid voor een bieb moet definiëren. Zij moet dus beslissen wat voor soort bibliotheek ze in de toekomst willen hebben. Als de gemeente kiest voor een sobere dienstverlening, dan kunnen we niet meer al onze diensten blijven aanbieden.” Hendriks zelf zou in de toekomst zelf juist nog méér diensten willen kunnen aanbieden. “BiblioNu heeft nog zeker een goed toekomstperspectief. Ons ledenaantal is met 17 à 18.000 personen de laatste jaren stabiel. We hebben 220.000 bezoekers per jaar. “Als het aan ons ligt, gaan we steeds meer samenwerken met andere maatschappelijke organisaties en we willen moeilijke doelgroepen beter bereiken.”

De komende tijd gaat BiblioNu in gesprek met gemeenten Venray en Horst aan de Maas over mogelijke financiële steun, maar ook over een gezamenlijke visie op de toekomst. Hendriks laat weten dat de samenwerking op dit moment goed is en dat er sprake van wederzijds vertrouwen is. Wethouder Han Geurts van gemeente Horst lijkt zich in ieder geval in te willen zetten voor het behoud van de bibliotheek in zijn gemeente. “Het laatste dat we willen is dat de bibliotheek failliet gaat”, stelt hij. “De bibliotheek heeft een maatschappelijke functie. De gemeente is de grootste financier en we zijn er medeverantwoordelijk voor dat de bieb behouden blijft. We moeten dit moment aangrijpen om er voor te zorgen dat er straks in ’t Gasthoês een bieb is die toekomstbestendig is en die meebeweegt in de veranderende samenleving.” Of er ook echt meer subsidie komt, is aan de gemeenteraad, geeft Geurts aan. “Maar we moeten snel gaan schakelen, zodat we in elk geval, voordat de bieb in ‘t Gasthoês opent, de boeken in Horst behouden kunnen blijven. Gemeente Venray lijkt wat voorzichtiger. “De gemeenteraad zal uiteindelijk beslissen of de gemeente gaat bijspringen in het begrotingstekort en een bedrag hiervoor ter beschikking stellen”, aldus wethouder Anne Thielen. “In het najaar moet hierover duidelijkheid zijn. Het is in ieder geval duidelijk dat BiblioNu een mogelijke verhuizing niet uit eigen middelen kan realiseren. Feit is wel dat de gemeente daarbij een keuze zal maken over hoe een gezonde bibliotheek in de toekomst eruit ziet en welke ruimte daarbij passend is. In het najaar is naar verwachting inzichtelijk hoeveel geld hiervoor noodzakelijk is.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie