‘Nadruk op gebruik van daken’

Als het aan het College van B&W van gemeente Horst aan de ligt wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van daken van bedrijven, instellingen en woningen voor het opwekken van zonne-energie. Op reststroken en kleine zonne-akkers is ruimte voor zonnevelden. Dat staat in de Beleidsvisie Zonne-energie. In januari beslist de gemeenteraad over de vaststelling van de visie.

Volgens het klimaatakkoord van Parijs, ondertekend door Nederland, moet over worden geschakeld naar een CO2-vrij energiesysteem. Dit betekent overstappen van fossiele energiebronnen als olie, gas en kolen naar hernieuwbare bronnen als windenergie, biomassa, geothermie en dus zonne-energie. Voor dat laatste is nu een beleidsvisie opgesteld, waarin wordt gekeken naar de verschillende mogelijkheden en hoe daarmee in Horst aan de Maas aan de slag kan worden gegaan.
Allereerst wordt ingezet op het benutten van daken van bedrijven, instellingen en woningen. Zeker als daken technisch geschikt zijn, is dat volgens gemeente Horst aan de Maas de meest ideale manier om zonne-energie op te wekken. “Gebruik van daken is de perfecte vorm van meervoudig en dubbel ruimtegebruik. De daken zijn nu leeg en liggen vaak uit het zicht”, zegt een woordvoerder van de gemeente. “Met het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsdaken hoeven we geen beroep te doen op (schaarse) grond en is de landschappelijke impact minimaal.” Om bedrijven en instellingen een duwtje in de rug te geven, wordt er een stimuleringsregeling opgezet om ze te informeren en te helpen, bijvoorbeeld met de subsidieaanvraag, maar ook met technische of financiële vragen. Ook particuliere huizenbezitters wil de gemeente gaan informeren over de mogelijkheden van zonne-energie. Verder komt er ruimte voor zonnevelden op reststroken of gronden zonder agrarische functie. Dit kunnen bijvoorbeeld braakliggende terreinen zijn, stukken grond die vanwege vorm of ligging niet geschikt zijn voor bebouwing of voormalige sport- of recreatieterreinen. Ook wil de gemeente particulieren en bedrijven die nog grond over hebben de ruimte bieden voor een klein zonneveld tot maximaal een halve hectare. In de beleidsvisie geeft de gemeente aan te willen voorkomen dat commerciële bedrijven grote zonneweides van tientallen hectares op goede landbouwgrond gaat ontwikkelen. In het beleid staat dan ook dat op het moment dat er een officieel verzoek voor een grote zonneweide binnenkomt, die wordt afgewezen. “Mogelijk zijn grote zonneweides een ontwikkeling voor de toekomst, maar dat hangt af van de lopende onderzoeken naar andere bronnen, zoals windenergie en geothermie, en de mogelijkheden om energie te besparen. Als er dan er dan ruimte komt voor zonneweides, dan is het van groot belang dat de omwonenden bij het plan worden betrokken en dat de lokale gemeenschap mee profiteert van de opbrengsten.”
Kijk voor meer informatie op www.horstaandemaas.nl