SP verzoekt minister raadsvoorstel voor te dragen aan de Kroon ter vernietiging

De SP-fractie van de gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft een brief geschreven naar de minister van Binnenlandse Zaken met het verzoek het raadsbesluit van 20 april over het paraplubestemmingsplan 2021 voor te dragen aan de Kroon ter vernietiging. Dat doet de fractie omdat zij van mening is dat de fractievoorzitter van de VVD, Yvonne Douven, deelgenomen heeft aan de stemming over het raadsvoorstel, terwijl zij een persoonlijk belang heeft bij de huisvesting van arbeidsmigranten.

De fractie heeft, nadat zij volgens de procedureaanbevelingen van de VNG eerst aan de burgemeester en vervolgens aan het college van Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg gevraagd heeft een dergelijk verzoek in te dienen, een brief geschreven aan de minister, mevrouw Ollongren.

Gedragscode
In haar brief bestrijdt de SP-fractie de opvattingen van burgemeester Palmen en het college van GS over het wel of niet voordragen van het raadsbesluit ter vernietiging. Palmen en het college zijn van mening dat er geen wettelijke gronden zijn die zo'n verzoek aan de Kroon rechtvaardigen. De SP-fractie wijst op de wettelijke regelingen en de door de gemeente Horst aan de Maas opgestelde gedragscode voor leden van het College van B&W en gemeenteraadsleden. "In de gedragscode van de gemeente Horst aan de Maas staat expliciet dat een lid van de volksvertegenwoordiging niet deelneemt aan de stemming over een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat", zegt de SP. "In het geval van VVD-fractievoorzitter Douven is er sprake van zo'n aangelegenheid die haar (middellijk) persoonlijk aangaat. Haar man huisvest immers arbeidsmigranten en daarover gaat het paraplubestemmingsplan. Daarom zou de 'Kroon' het besluit moeten vernietigen."