Gemeente moet vergunning Pets Place opnieuw beoordelen

Gemeente Horst aan de Maas moet opnieuw een besluit nemen op de omgevingsvergunning voor de Boerenbondwinkel met Pets Place en Vets Place in Horst. Dat oordeelt de Rechtbank Limburg. Volgens de rechtbank heeft de gemeente niet voldoende gemotiveerd waarom de winkel wel in het bestemmingsplan past en waarom er geen verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig is.

Het College van B&W verleende in september 2019 een vergunning voor de winkel aan de Bremweg. In het bestemmingsplan is het perceel bestemd als bedrijventerrein, specifiek detailhandel-land- en tuinbouwcentrum. Volgens het bestemmingsplan mag er geen detailhandel in de vorm van speciaalzaken plaatsvinden. Eerder startte de gemeente een handhavingsprocedure tegen de vergunninghouder, waarop die een omgevingsvergunning aan heeft gevraagd voor de legalisering van de winkel. De gemeente concludeerde daarop dat er sprake is van één winkel waarbinnen drie winkelconcepten worden geëxploiteerd. Boerenbond, Pets Place en Vets Place hanteren één kassasysteem en hebben één personeelsbestand. Volgens de gemeente kunnen de activiteiten binnen het winkelconcept Boerenbond daarom worden aangemerkt als een tuincentrum in de zin van het geldende bestemmingsplan. Een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad zou bij het verlenen van de vergunning niet nodig zijn.
Een dierenspeciaalzaak in Horst heeft bezwaar gemaakt tegen de verleende omgevingsvergunning. Volgens de ondernemer is er op de Bremweg geen sprake van een land- en tuinbouwcentrum zoals dit in het bestemmingsplan is vastgesteld. Dat er sprake is van één kassa en een winkel-in-winkel-principe, waardoor er geen sprake meer zou zijn van een speciaalzaak, maakt volgens de bezwaarmaker niets uit, omdat detailhandel op grond van het bestemmingsplan en gemeentelijk en provinciaal beleid niet is toegestaan.

Volgens de rechtbank staat in de regionale detailhandelsvisie een tuincentrum met dierbenodigdheden alleen als voorbeeld genoemd van branches die zich vaak aan de rand van een centrum vestigen. Er staat niet vermeld of deze vorm van detailhandel wel wenselijk is. De rechtbank vindt dat de gemeente Horst aan de Maas onvoldoende heeft gemotiveerd dat de winkelformule Boerenbond met Pets Place en Vets Place in het door de gemeente gevoerde beleid past. De gemeente Horst aan de Maas moet daarom de vergunningsaanvraag opnieuw beoordelen.