Locatie gezamenlijke accommodatie America en Meterik blijft struikelblok

Hoewel zowel AVV America als RKSV Meterik nog altijd openstaan voor een gezamenlijke accommodatie, blijft America bij haar standpunt dat deze op een centraal gelegen plek tussen de twee dorpen moet komen. RKSV Meterik daarentegen denkt dat een gezamenlijke buitensportaccommodatie het beste kan komen op de locatie waar de nieuwe sporthal is gepland.

Bij de presentatie van de gemeentelijke begroting werd duidelijk dat het College van B&W een aantal projecten gaat uitstellen, waaronder de nieuwe buitensportaccommodatie voor de beide sportverenigingen in America en Meterik. Daarvoor in de plaats wordt het plan om een binnensportaccommodatie te bouwen voor de dorpen Hegelsom, America en Meterik naar voren geschoven. De beoogde locatie daarvoor is sportpark De Vonckel in Meterik. Volgens Jelle Houben van AVV America lijkt het erop dat daarmee een locatiekeuze voor de gezamenlijke accommodatie al is gemaakt. “Het plan is om 8,5 miljoen euro te investeren voor de ‘binnensport’ op sportpark De Vonckel. En daarbij wordt er exact gebouwd op de locatie van de huidige kantine en kleedlokalen van RKSV Meterik, waarmee dus ook de locatie van de buitensport wordt bepaald.” Hij benadrukt nogmaals dat de leden van AVV America vorig jaar hebben aangegeven niet naar Meterik te willen verhuizen. “Er wordt sinds het aantreden van het college in 2018, volop ingezet op locatie De Vonckel en er is in de tussentijd op geen enkele manier rekening gehouden met de leefbaarheid in America. We hebben het afgelopen jaar meerdere malen aangetoond dat de argumenten die door de wethouder gebruikt waren om potentiële locaties als niet geschikt aan te merken, geen hout sneden. Bovendien hebben we onderzocht dat er zowel centraal tussen America en Meterik, als centraal tussen America, Hegelsom en Meterik geschikte locaties zijn. Het zou de raad en het college sieren als plan De Vonckel van tafel gaat en een plan ontwikkeld wordt dat een duidelijke visie naar de toekomst heeft. America is in de afgelopen periode vaker weggezet als de partij die de kont tegen de krib gooit, we hebben echter continu gewerkt en onderzocht of er mogelijkheden zijn om aan de intentieverklaring te voldoen en in het belang van de leefbaarheid in alle betrokken dorpen te denken.”

Noodzakelijk onderhoud
De huidige voetbalaccommodaties zijn verouderd en zijn aan onderhoud toe. De vraag is of investeren op dit moment verstandig is. “We zijn de komende jaren nog gebonden aan onze huidige accommodatie. Hier zullen we dan groot onderhoud aan zowel de gebouwen als aan de velden moeten gaan plegen”, zegt Geert van Rens namens RKSV Meterik. “Aangezien we de laatste jaren bezig zijn geweest met een nieuwe accommodatie hebben we in Meterik geen investeringen gedaan. Het blijft een dilemma te investeren in oude gebouwen terwijl we blijven hopen dat er in de toekomst iets nieuws komt. We willen hier onze beperkte eigen middelen dus niet meteen voor in gaan zetten.” Ook America ontkomt niet aan investeren in noodzakelijk onderhoud, zegt Houben. “De huidige accommodatie van AVV America verkeert al jaren in een zeer slechte staat. Nu het college het huidige besluit heeft gemaakt, zal er wel geld vrijgemaakt moeten worden omdat de huidige accommodatie verre van voldoet aan het coalitiebeleid met betrekking tot accommodaties. Er zal dus geld nodig zijn om te investeren in ons eigen sportpark Erica, hierover zullen we met het college en de gemeenteraad in gesprek moeten gaan.”

Wat Houben betreft staat de club nog steeds open voor een onderzoek met RKSV Meterik naar een gezamenlijke locatie op een centrale locatie. Daar staat de Meterikse club anders tegenover. “Wat Meterik betreft gaan we niet nogmaals jaren aan onderzoek doen met in het achterhoofd te weten dat er geen geschikte locatie zal zijn”, zegt Van Rens. “Wij zijn van mening dat een gezamenlijke buitensportaccommodatie bij de nieuwe binnensportaccommodatie veel beter zal zijn voor alle verenigingen die gebruikmaken van de accommodatie op de langere termijn. Vanuit beide jeugdafdelingen wordt al jaren goed samengewerkt. Hierin kunnen we ook niet zonder elkaar. Ja, er is een struikelblok wat betreft de plek voor de nieuwe accommodatie, maar dat wil niet zeggen dat we niet verder willen op termijn. Wij zetten in op een accommodatie waar we de toekomst mee in kunnen gaan.” De deur naar een samenwerking wordt dan ook niet helemaal dichtgegooid. “Komt de sporthal er niet dan gaan we verder als RKSV Meterik zoals het nu loopt. We hopen van ganser harte dat, na verloop van tijd, de gesprekken over de nieuwe accommodatie samen weer opgepakt zullen worden. Ongeacht de uitkomst: de samenwerking met de jeugd van AVV America zal blijven en wellicht zal in de toekomst ook Hegelsom een samenwerkingsverband met de jeugd aan gaan.”

Tekst: Marieke Vullings