Armoedebestrijding

12-7-2018 door: Redactie
Kinderen die opgroeien in een gezin met weinig geld staan vaak aan de zijlijn. Het niet kunnen meedoen zorgt vaak voor een gevoel van uitsluiting en onzekerheid. Schaamte en stigmatisering kunnen van invloed zijn op de ontwikkeling van een kind en vergroten de kans op verdere achterstand en ongelijkheid. Als SP vinden we dat de overheid er alles aan moet doen om dit te voorkomen, zodat iedereen opgroeit met gelijke kansen.

In 2017 kregen alle gemeenten extra gelden, in te zetten voor extra armoedebestrijding bij kinderen. Voor Horst aan de Maas betekent dit 130.000 euro. In maart 2017 vroegen wij het college of er al concrete plannen waren gemaakt, maar men vond dat de gemeente eigenlijk al genoeg deed aan armoedebestrijding. Wel werd onderzocht wat eventueel nog extra ingezet kon worden. In mei 2018 kregen we uiteindelijk een informatiebrief over de stand van zaken: nog steeds geen concrete nieuwe acties.

En wat schetst onze verbazing? Nu blijkt dat het geld niet ingezet is en dat het zal verdwijnen in de algemene reserves van de gemeente. De gelden zijn echter wettelijk geoormerkt en dienen voor het aangegeven doel ingezet te worden. Het verzoek van de SP om het geld over te hevelen naar het volgend jaar bij de extra gelden die ook dan voor armoedebestrijding ontvangen worden, wilde de wethouder niet inwilligen.

De SP zoekt naar een goede besteding van deze gelden. Heeft u een idee voor een goede bijdrage aan armoedebestrijding bij kinderen, neem contact met ons op.

Aniet Fonteyne,
SP Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie